EnglishDivideIrish

NuachtCartlann


Divide
GalleryMedia Room

 

Cosaint Leanaí

Sheol Frances Fitzgerald, T.D. Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige treoir nua, Tús Aite do Leanaí, sa bhliain 2011 a thugann eolas maidir leis na freagrachtaí a bhaineann le cosaint leanaí.  Nasc chuig an doiciméad Tús Áite do Leanaí 2011

Tá cosaint leanaí lárnach i ngach seirbhís cúram leanaí. Tá eolas soiléir, beacht riachtanach chun timpeallacht a chruthú ina bhfuil soláthróirí cúram leanaí muiníneach go bhfuil ar a gcumas dul i ngleic le himní maidir le cosaint leanaí. Tá hoiliúint leanaí ar bun ag Coiste Cúram Leanaí Chontae & Chathair na Gaillimhe i gcomhar le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (HSE) go leanúnach. Chun cur leis an oiliúint sin, tá póstaer seolta ag an gCoiste a tharraingíonn aird ar cheisteanna tábhachtacha - má tá imní mar gheall ar cheist chosaint leanaí, cé leis ba chomhair dul i dteagmháil agus cé leis ar chomhair dul i gcomhairle? Is póstaer simplí, soiléir atá ann a thugann treoir do sholáthróirí cúram leanaí chun déileáil go héifeachtach le himní maidir le cosaint leanaí.

Tá spás fágtha ar an bpóstaer le haghaidh ainmneacha agus eolas teagmhála na ndaoine ainmnithe mar on le sonraí na n-Oibrithe Sóisialta / Garda Síochána a líonadh isteach. Chomh maith leis seo, tá tic-bhoscaí ag íochtar an phóstaeir, ionas go mbeidh seirbhísí cúram leanaí in ann a dheimhniú go bhfuil beartas um chosaint i bhfeidhm; réamhscrúdú ón nGarda Síochána faighte nó á lorg i dtaobh gach baill foirne agus go bhfuil cód iompair reatha i bhfeidhm sa tseirbhís. Seolfar amach póstaer chuig gach seirbhís cúram leanaí i gcathair agus i gcontae na Gaillimhe le crochadh sna hionaid in áit feiceálach. Is treoir é an póstaer don fhoireann agus cuirfidh sé tuismitheoirí ar a suaimhneas freisin go bhfuil polasaithe agus modhanna oibre maidir le cosaint leanaí i bhfeidhm sa tseirbhís.

Nasc chuig Roinn na hOibre Sóisialta, Gaillimh.

Cliceáil anseo chun póstaer Cosaint Leanaí a íoslódáil.

Bileog Eolais: Ag Coinneáil Leanaí Slán

Cuirtear cúrsaí oiliúna maidir le cosaint leanaí ar siúl go rialta.  Cliceáil ar an nasc seo, glaoigh ar 091 752039 nó seol ríomhphost chuig mail@galwaychildcare.com.

Réamhscrúdú ón nGarda Síochána

De réir Na Rialacháin Um Chúram Leanaí (Seirbhísí Réamhscoile), 2016, tá dualgas ar gach soláthróir cúram leanaí mar aon le feighlithe leanaí a bhfuil fógra tugtha acu d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte Réamhscrúdú ón nGarda Síochana a lorg den fhoireann, do mhic léinn agus d’oibrithe deonacha.

Ba chóir do bhaill  Early Childhood Ireland dul i dteagmháil leo ag:

Teach Hainault, Cearnóg Belgard , Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24

Teil: (01) 4040659

Láithreán Gréasáin: www.earlychildhoodireland.ie


Ba chóir d’sheirbhísí eile dul i dteagmháil le:
Seirbhís Réamhscrúdú Barnardos
Teil: 021 4547060 Ríomhphost: vetting@barnardos.ie
Láithreán Gréasáin: http://www.barnardos.ie/what-we-do/specialist-services/vetting-service.html


Feighlithe Leanaí

Iarrtar ar Fheighlithe Leanaí Réamhscúdú ón nGarda Síochána a lorg dóibh féin agus d’aon duine níos sine ná 18 bliain atá sa teach. Tá dualgas ar Fheighlithe Leanaí a bhfuil fógra tugtha acu d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte Réamhscrúdú a lorg de réir Na Rialacháin Um Chúram Leanaí (Seirbhísí Réamhscoile), 2016. Is féidir le Feighlithe Leanaí iarratas a dhéanamh ar an Réamhscrúdú trí Barnardos (teil: 021 4547060 nó ríomhphost: vetting@barnardos.ie).

Má tá aon cheist maidir leis an Réamhscrúdú ón nGarda Síochána, glaoigh ar Choiste Cúram Leanaí Chontae & Chathair na Gaillimhe ag 091 752039 nó seol ríomhphost chuig mail@galwaychildcare.com


.
.


Footer Logos