EnglishDivideIrish

NuachtCartlann


Divide
GalleryMedia Room

 


Liosta Grúpaí Tuismitheoirí & Leanaí

Leabhrán Eolais - Grúpaí Tuismitheoirí & Leanaí

Clár é seo atá á mhaoiniú ag Pobal agus is iad Pobal a dhéanfaidh cinneadh maidir le cé a bheidh ag fáil deontas.  Déanfaidh Coiste Cúram Leanaí Chontae & Chathair na Gaillimhe meastóireacht ar iarratais i rith na bliana.
Níl na dátaí maidir le hiarratais do 2015 socraithe fós.

Critéir maidir leis an deontas:

Grúpaí Tuismitheoirí agus Leanaí atá eagraithe ar bhonn neamh-bhrabúsach agus a mbíonn rannpháirtíocht ag tuismitheoirí sa phobal iontu amháin ba chóir iarratas a dhéanamh ar an deontas seo.

Le d’thoil cuir isteach do chuid eolais baince leis an iarratas, m.sh ainm agus seoladh bainc, uimhir sórtála agus uimhir an chuntais.

D'fhéadfadh maoiniú  a bheith ar fáil le haghaidh:-

• Bréagáin, trealamh agus leabhair
• Oiliúint do thuismitheoirí, m.sh . garchabhair phéidiatraice, scileanna coiste, cúrsaí tuismitheoireachta
• Gníomhaíochtaí do leanaí, e.g. ealaíona agus ceardaíocht, ceol & rl.
• D'fhéadfadh maoiniú teoranta a bheith ar fáil i gcomhair árachais, cíosa, oiliúint nó mion-athchóiriú.

Ní bheidh maoiniú ar fáil in ’s na cásanna airithe seo leanas:
• Grúpaí a oibríonn as tithe príobháideacha
• Iarratais nach bhfuil líonta isteach i gceart
• Ócáidí aon-uaire ar nós turais agus cóisirí
• Grúpaí a fuair maoiniú ón gCoiste Cúram Leanaí i 2012 agus nár sheol ar ais an tuairisc forbartha nó an fhoirm ag deimhniú go bhfuair an grúpa an maoiniú.

Conas Iarratas a Dhéanamh:-

Comhlánaigh an fhoirm iarratais seo ag úsáid bloclitreacha soiléire. Bí cinnte led’thoil go bhfuil gach cuid den bhfoirm comhlánaithe agus go bhfuil an t-iarratas sínithe ag ball den choiste. Tá taifid shimplí airgeadais tábhachtach do ghrúpaí a fhaigheann deontais toisc go dtugann siad cosaint do gach éinne a bhfuil rannpháirtíocht acu iontu. Níl sé riachtanach, áfach, do ghrúpaí nuabhunaithe taifead airgeadais a sholáthar go dtí go mbíonn siad bliain amháin ar bun.

Is féidir fótachóip a dhéanamh den bhfoirm seo más gá. Seoltar ar ais í chuig:-
Coiste Cúram Leanaí Chontae agus Chathair na Gaillimhe,
9b Ionad Miondíola Liosbán,
Bóthar Thuama,
Gaillimh
Fón: 091 752039 Faics: 091 735701
Ríómhphost: mail@galwaychildcare.com Láithreán Gréasáin: www.galwaychildcare.com

Cuirfear fáilte roimh chomhfhreagras i nGaeilge.
Tá an fhoirm seo ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla.

 


Footer Logos